TERMINAI IR SĄLYGOS

Bendrosios nuostatos

1. Šios taisyklės reglamentuoja interneto parduotuvės (toliau – Parduotuvė) Pirkėjo ir Pardavėjo teisinius santykius, jų teises ir pareigas, pirkimo-pardavimo sutarties (toliau – Sutartis) sudarymo procedūras, parduodamų prekių ir paslaugų (toliau – Prekė) apmokėjimo ir pristatymo tvarką, prekių gražinimo ir keitimo tvarką, prekių garantines sąlygas, o taip pat Sutarties sudarymo bei tinkamo jos įvykdymo tikslais gaunamų (tvarkomų) asmens duomenų apsaugą. Toliau – Taisyklės.
2. Taisyklės nuo jų susipažinimo ir patvirtinimo momento tampa privalomos visiems interneto parduotuvės lankytojams, sudariusiems pirkimo-pardavimo sutartį su Pardavėju.
3. Pirkėjais šioje interneto parduotuvėje gali būti visi juridiniai asmenys, taip pat visi visiškai veiksnūs fiziniai asmenys bei jų atstovai, o taip pat dalinai veiksnūs asmenys (nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, turėdami tėvų ar rūpintojų sutikimą, o taip pat kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais atvejais). Lankytojas, susipažinęs ir patvirtinęs Taisykles, patvirtina savo veiksnumą sudaryti Sutartį.
4. Pirkimo-pardavimo sutartys dėl interneto parduotuvėje parduodamų Prekių sudaromos ir vykdomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
5. Interneto parduotuvė veikia visą parą, nuo 00.00 val. iki 24.00 val.

Pirkimo-pardavimo sutartis

6. Pirkimo-pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja nuosavybės teise perduoti Pirkėjui jo užsakytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas Prekes ir sumokėti už jas užsakyme nurodytą Prekių kainą.
7. Sutartis su Pardavėju laikoma sudaryta, Pirkėjui iš interneto parduotuvėje Pardavėjo pateikto Prekių katalogo suformavus savo pasirinktų Prekių krepšelį (išsirinkus norimas pirkti prekes ar paslaugas), susipažinus (sutikus) su Taisyklėmis, teisingai užpildžius užsakymą ir jį patvirtinus.

Prekių kainos ir atsiskaitymo tvarka

8. Interneto parduotuvėje parduodamų prekių ir Pardavėjo teikiamų paslaugų pagrindinės savybės ir kainos (įskaitant mokesčius) pateikiamos prekių ir paslaugų aprašymuose.
9. Prekių ir paslaugų kainų, o taip pat Pardavėjo vykdomų akcijų galiojimo laikotarpis – tikralaikis, jei kainų pateikimo ir vykdomų akcijų galiojimo metu nėra nurodytas konkretus galiojimo terminas.
10. Už interneto parduotuvėje užsakytas Prekes atsiskaitoma Lietuvos Respublikos valiuta – eurais.
Atsiskaityti už užsakytas Prekes interneto parduotuvėje galima: 
11. Pasinaudojant elektroninės bankininkystės paslauga. Pirkėjui, patvirtinusiam užsakymą ir pasirinkus šį apmokėjimo būdą, leidžiama pasirinkti vieną iš internetinės bankininkystės sistemų, prie kurios prisijungus, atsižvelgiant į patvirtintą užsakymą, Pirkėjui sugeneruojamas mokėjimas. Pirkėjas pinigus į Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą perveda pagal pasirinktojo banko taikomus įkainius ir taisykles.
12. Banko pavedimu. Pirkėjo, pasirinkusio šį išankstinį apmokėjimo būdą, patvirtintame užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu Pardavėjas išsiunčia išankstinę sąskaitą už Pirkėjo užsakytas Prekes. Pirkėjas pinigus banko pavedimu į Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą perveda pagal Pirkėjo banko taikomus įkainius ir taisykles. Pasirinkus šį mokėjimo būdą, Pirkėjas privalo nurodyti tikslią Pardavėjo išankstinėje sąskaitoje nurodytą pinigų sumą, mokėjimo paskirties lauke – patvirtinto užsakymo numerį, o taip pat kitus mokėjimo pavedimui įvykdyti būtinus informacinius laukus.
13. Grynaisiais pinigais. Pardavėjo atstovui (kurjeriui) pristačius Prekes patvirtintame užsakyme nurodytu adresu, Pirkėjas grynaisiais pinigais už Prekes su Pardavėju atsiskaito pagal kurjerio pateiktą sąskaitą faktūrą. Prekes pristatant kurjeriui, Pirkėjas privalo turėti tikslią pinigų sumą, nurodytą sąskaitoje faktūroje. Pirkėjas grynaisiais pinigais taip pat atsiskaito Prekių perdavimo metu, atvykęs pas Pardavėją.
14. Pirkėjas, pasirinkęs elektroninės bankininkystės paslaugą Prekėms apmokėti, įsipareigoja sugeneruotą mokėjimą įvykdyti nedelsiant. 
15. Pasirinkus banko pavedimo būdą, už Prekes atsiskaitoma ne vėliau kaip per dvi darbo dienas po sąskaitos elektroniniu paštu gavimo dienos. Nesilaikant šiame punkte nurodytų apmokėjimo už Prekes terminų, Pirkėjo sudaryta Sutartis gali būti anuliuojama.
16. PVM sąskaita faktūra po Sutarties sudarymo pateikiama Pirkėjo užsakyme nurodytu elektroniniu pašto adresu ir/ar Prekių pristatymo (perdavimo-priėmimo) metu. Pirkimo dokumentuose nurodoma: užsakytos Prekės, jų kiekis, Prekių galutinė kaina, įskaitant visus mokesčius, Pardavėjo suteiktos nuolaidos, Prekių pristatymo mokestis ir kiti būtini pateikti duomenys.

Pardavėjo pareigos

Pirkėjui, patvirtinusiam užsakymą (sudarius Sutartį), Pardavėjas įsipareigoja:
17. Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis pristatyti Pirkėjui užsakymą atitinkančias tinkamos kokybės, tinkamai supakuotas prekes ar tinkamai suteikti Pirkėjo užsakytas paslaugas. 
18. Užsakytas prekes pristatyti individualiai prie kiekvienos prekės nurodytais prekių pristatymo terminais. Paslaugas suteikti paslaugų aprašymuose nustatytais terminais. Jei užsakoma daugiau nei viena Prekė, galutinis pristatymo terminas – ilgiausias Prekės pristatymo terminas. 
19. Taisyklėse nustatyta tvarka vykdyti garantinius įsipareigojimus Pirkėjams.
20. Pirkėjui atsisakius Sutarties, Taisyklėse nustatyta tvarka (atvejais) ir terminais, grąžinti Pirkėjui už prekes ar paslaugas sumokėtus pinigus ir/ar pakeisti netinkamos kokybės prekes analogiškomis, tinkamos kokybės prekėmis.
21. Sudarant Sutartį gautus Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.
22. Vykdyti kitus šiose Taisyklės nustatytus Pardavėjo įsipareigojimus.

 

Pirkėjo pareigos

Sudaręs Sutartį, Pirkėjas įsipareigoja:
23. Laikytis šių Taisyklių, o taip pat vykdyti kitus savo, kaip Pirkėjo, įsipareigojimus.
24. Priimti užsakytas ir Pardavėjo perduodamas, tinkamos kokybės Prekes (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas turi teisę reikalauti jas pakeisti ar nutraukti Sutartį), o taip pat šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, Pirkėjo pasirinktu būdu tinkamai atsiskaityti su Pardavėju;

Prekių pristatymas

25. Užsakytų prekių pristatymas organizuojamas dviem būdais: prekes Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris), prieš tai telefonu su Pirkėju suderinęs prekių pristatymo laiką; Pardavėjas prekes išduoda Prekių išdavimo punkte adresu Tvirtovės al. 88, Kaunas darbo dienomis nuo 11 val. iki 17 val. 
26. Atsiskaitymo už prekes būdu pasirinkus banko pavedimą ar elektroninę bankininkystę, prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti, o pristatymas pradedamas organizuoti po apmokėjimo už prekes gavimo dienos. 
27. Pasirinkus prekių atsiėmimą biure, apie galimybę atsiimti prekes (paruoštą užsakymą) Pirkėjas informuojamas telefonu ir/ar elektroniniu paštu. 
28. Prekes prekių išdavimo punkte būtina atsiimti per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kai Pardavėjas Pirkėją informuoja apie galimybę pasiimti prekes. Prekes atsiimant prekių atsiėmimo punkte nemokami jokie mokesčiai, susiję su prekių atsiėmimu.
29. Prekių pristatymo terminai nurodomi individualiai prie kiekvienos prekės. Pirkėjui, pasirinkusiam prekių pristatymą per kurjerį, galutinis prekių pristatymo terminas bus nurodytas Pirkėjo suformuotame užsakyme. 
30. Prekių pristatymas visoje Lietuvoje Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu per kurjerį kainuoja 4 Eur. (Kuršių Nerijoje pagal atskirą šalių susitarimą). Taikomas papildomas 1.5 Eur. grynųjų pinigų paėmimo mokestis jei už prekes atsiskaitoma kurjeriui pristačius.  Prekių, kurių svoris viršija 25 kilogramus, pristatymas papildomai kainuoja 3 Eur. Prekių kainos nurodytos su visais mokėtinais mokesčiais.
31. Prekių pristatymo išlaidos, nurodomos Pirkėjui pateikiamoje sąskaitoje faktūroje.
32. Prekės pristatomos ar išduodamos tik Pirkėjui ar jo užsakyme nurodytam gavėjui, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (LR piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą ar nuolatinį leidimą gyventi LR teritorijoje). 
33. Tinkamai pristačius prekes Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu bei jo nurodytam gavėjui, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
34. Pirkėjui nurodžius klaidingą adresą ar neradus Pirkėjo, ar užsakyme Pirkėjo nurodyto kito prekių gavėjo, Pirkėjas atlygina Pardavėjo patirtas prekių pristatymo išlaidas.
35. Taisyklėse nurodyti Prekių pristatymo terminai yra preliminarūs. Pardavėjas neatsako už prekių pristatymo termino praleidimą ne dėl savo kaltės ar nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
36. Pirkėjas sutinka, kad tais atvejais, kai Pardavėjas prekių užsakymo metu neturėtų Pirkėjo užsakytų prekių, o Pardavėjas, apie tai iš anksto praneštų Pirkėjui ir susitartų dėl kito tinkamo prekių pristatymo termino, Pardavėjas nebus laikomas praleidusiu prekių pristatymo terminą.
37. Užsakytų prekių kiekis, kokybė ir komplektiškumas turi būti patikrinami prekių perdavimo Pirkėjui metu išskyrus tuos atvejus, kai dėl prekės pobūdžio perdavimo metu negalima nustatyti jos kokybiškumo. Pardavėjui pateikus nekokybiškas, nekompleksiškas ar Pirkėjo užsakymo neatitinkančias prekes, Pirkėjas turi teisę atsisakyti jas priimti.
38. Pardavėjas ar Pardavėjo atstovas, perduodamas prekes Pirkėjui, taip pat pateikia sąskaitą-faktūrą bei kitus prekes lydinčius dokumentus. Šalys patvirtina, kad sąskaitos-faktūros ar kurjerio Pirkėjui pateikto važtaraščio (toliau – Prekes lydintys dokumentai) pasirašymas bus prilyginamas prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymui.
39. Prekes lydinčių dokumentų pasirašymas patvirtina tinkamą Prekių perdavimą-priėmimą. Pirkėjas, Prekes lydinčiuose dokumentuose nepažymėjęs prekių ar kitų su prekių perdavimu susijusių trūkumų, netenka teisės vėliau dėl to paties pareikšti prieštaravimų (reikalavimų) Pardavėjui.
40. Prekes lydinčių dokumentų pasirašymas patvirtina tinkamą Prekių perdavimą-priėmimą. Pirkėjas, Prekes lydinčiuose dokumentuose nepažymėjęs prekių ar kitų su prekių perdavimu susijusių trūkumų, netenka teisės vėliau dėl to paties pareikšti prieštaravimų (reikalavimų) Pardavėjui.
 
Asmens duomenų apsauga

59. Pardavėjas, kiek to reikalauja pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo ir vykdymo sąlygos, turi teisę gauti Pirkėją (vartotoją) identifikuojančią bei jo teisę sudaryti Sutartį patvirtinančią informaciją, o Pirkėjas, ketinantis sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį, privalo nurodyti savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.
60. Pirkėjui (vartotojui) patvirtinus šias Taisykles (sutikus su asmens duomenų tvarkymu) jo asmens duomenys (vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas) naudojami tik elektronine forma sudaromos sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais, o taip pat, parduodamų Prekių tiesioginės rinkodaros ir Pardavėjo veiklos analizės tikslais.
61. Pirkėjo (vartotojo) asmens duomenys tiesioginės rinkodaros ir Pardavėjo veiklos analizės tikslais gali būti tvarkomi (naudojami) ne ilgiau kaip 5 metus nuo Pirkėjo (vartotojo) sutikimo naudoti asmens duomenis davimo dienos (Taisyklių patvirtinimo dienos).
62. Pirkėjas (vartotojas), nesutinkantis su jo asmens duomenų tvarkymu (naudojimu) tiesioginės rinkodaros ir Pardavėjo veiklos analizės tikslu, turi teisę apie savo nesutikimą Pardavėjui pranešti elektroniniu paštu pardavimai@elitera.lt
63. Pardavėjui ar Pardavėjo įgaliotam atstovui (kurjeriui) pateiktas Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame nurodyti Pirkėjo asmens duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.
64. Pardavėjas patvirtina ir garantuoja, kad: nenaudoja Pirkėjų asmens duomenų kitais nei Taisyklėse nustatytais tikslais; Pirkėjų asmens duomenis tvarko (naudoja) griežtai laikydamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų; tvarkydamas Pirkėjų asmens duomenis imasi visų būtinų techninių ir organizacinių duomenų saugumo priemonių asmens duomenų saugumui užtikrinti.